NGƯỜI CÁN BỘ CHÍNH TRỊ TRONG CÁCH MẠNG DÂN TỘC

Lam sơn họ Lê

Trong lịch sử dân tộc VN , chúng ta đã thấy rõ tất cả những cuộc cách mạng dân tộc , dù dưới triều đại nào , thảy đều chú trọng đến vai trò lãnh đạo chỉ huy . Danh từ , Cán bộ chính trị chỉ mới xuất hiện trong các cuộc cách mạng diễn ra trong thời cận đại , và nhất là từ khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Thái Học , đứng lên tập họp được đồng bào đồng chí , thành lập được Việt Nam Quốc dân đảng . Ngay từ thời nhà Hậu lê , Vai trò lãnh đạo cuộc cách mạng toàn dân kháng chiến chống quân Minh .

Sờ dĩ cuộc cách mạng dân tộc thành công trong việc quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi nước Đại Việt . là nhờ tài thống lãnh toàn quân , toàn dân của Đức Bình Định vương Lê Lợi , nhưng sử sách chỉ ghi chép chung ; công lao nói trên , đó là cách viết sử đời xưa , tôn sùng bậc quân chủ . Trong khi góp công của , và máu xương của lực lượng quân dân . Và lãnh đạo quân dân , hay nói rõ hơn là những bậc lãnh đạo cấp thấp và cỡ nhỏ , Vai trò của những thành phần nhân sự cũng quan trọng không kém .

Đó là công tác hướng dẫn chỉ huy các nhóm nhỏ , Như các đội chừng một hai mươi người , như các tổ chức các đơn vị quân đội . Binh thư đời xưa đã dạy , Sự thường khi đất nước lâm vào tai biến , có thể nước mất nhà tan , sinh mệnh của toàn dân nguy nàn , người dân theo tiếng gọi của hồn thiêng sông núi , bước đi thi hành bổn phận công dân , nên bậc trí giả , đứng ra lãnh đạo toàn thể lực lượng dân quân , khi dân chúng đã tập hợp thành đội ngũ , khi lập ra đội ngũ dân quân , tất nhiên phải có tổ chức , tổ chức ở đây không phải là đoàn thể theo danh xưng gì đó , mà tổ chức ở đây chính là sự sắp xếp , theo mô hình quân đội .

Kinh dịch viết việc binh là việc hung dữ , không phải là sự bình thường , vì lập ra lực lượng quân sự không phải là chuyện chơi đùa của trẻ con . Điều hành đơn vị quân đội cần phải có phương pháp , và dân quân cần phải thường xuyên tập luyện . Nhưng trong đấu tranh chính trị mà không chuẩn bị tư tưởng chính trị cho mọi tầng lớp đồng bào , thiếu cán bộ chính trị ,  » hầu hết , các đoàn thể người Việt quốc gia đều bỏ qua vai trò của cán bộ chính trị , có lẽ họ nghĩ rằng cán bộ chính trị không cần thiết hay chăng ?

Bài viết nầy không nhầm phê bình hay đả kích người khác . Nhưng hiện tình cho thấy vai trò cán bộ chính trị là vô cùng cần thiết . Bởi lẽ, người cán bộ tư tưởng chính trị vững vàng về tư tưởng chính trị , có đủ bản lĩnh chính trị , thì chính họ sẽ quảng bá điều nầy cho dân chúng ; Chúng ta chỉ hiểu biết sơ sài về chính trị , chẳng hạn như nhận thức được sự cai trị của đảng cộng sản lỗi thời , chúng ta chưa nhận thức được chính sách cai tri kiểu đó cần phải được thay đổi , mà chúng ta đi vào vòng lẩn quẩn , công việc mà người dân trong nước gửi kiến nghị như dân oan khiếu kiện , vẫn chỉ là sự kiện người dân làm đơn xin xỏ chính quyên cứu xét , chứ người dân chưa thực tâm muốn làm cách mạng , đễ thay đổi guồng máy cai trị .

Bởi thế mới thấy rõ ý thức , nhận thức về chính trị rất quan trọng , và vai trò của người lãnh đạo quần chúng là cần thiết . Người lãnh đạo quần chúng ở cấp thấp chính là Cán Bộ Chính Trị . Họ sẽ đảm nhận vai trò và trách nhiệm quảng bá tư tưởng chính trị , tìm cách tạo ảnh hưởng và tập hợp thanh niên và tuổi trẻ trở thành những đội ngũ Dân Sự Chiến Đấu . Đừng có tư tưởng chủ bại , chưa làm đã bàn ra , Như đã nói , khi thành lập những đơn vị Dân Sự Chiến Đấu , ta chọn toàn là thành phần tình nguyện , tự nguyện , dám hy sinh vì dân vì nước . Sau khi đã thấu hiểu được tính cách cần thiết lý do vì sao mỗi người trong anh chị em chúng ta , đều vững chải về tư tưởng chính trị , khi tiến xa hơn một bước , đó là biến tư tưởng hóa thành hành động cách mạng .

Muốn hoạt động và hành động cách mạng hiệu quả , chúng ta cần phải có những lực lượng dân sự chiến đấu . Lực lượng dân sự chiến đấu sẽ gồm nhiều đơn vị  » trong tổ chức quân đội . Lấy tinh thần kỹ luật làm đầu . Tinh thần kỹ luật bao gồm những quy luật mà tất cả chúng ta đều phải tuân thủ ; không thể có chuyện tranh cãi lôi thôi ; Lấy theo ý tứ đời xưa , tịnh vi dân , động vi binh , Trong đời sống bình thường yên ổn , thì làm dân , trong khi đất nước lâm cơn nguy biến thì người cầm quyền biến dân thường thành ra đơn vị chiến đấu bảo vệ đất nước và sinh mạng dân chúng .

Người cán bộ tư tưởng chính trị , đồng thời cùng đảm trách nhiệm vụ hướng dẫn lãnh đạo chỉ huy , các đơn vị dân sự chiến đấu . Những đơn vị nầy chỉ là đơn vị bán quân sự , nhưng trong tình hình khẩn cấp , chúng ta không thể mở các trường lớp hay trung tâm huấn luyện đào tạo được . Vì thế nên theo nguyên tắc  » tùy cơ ứng biến, nhất sinh vạn biến » . Những lớp cán bộ tư tưởng chính trị đầu tiên sẽ thụ huấn ngắn ngày , nhưng dù sao thời gian không thể rút ngắn trên ba tháng .

Cũng nên nhắc lại , người cán bộ chính trị là người cần phải sẵn có hai đức tính nhất định . Đó là lòng yêu nước và tinh thần quốc gia thực sự . Người cán bộ là người sống với mục đích và lý tưởng cao quý , luôn luôn dám hy sinh thân mình cho lý tưởng vì nước vì dân . Ngày trước đôi khi trong hàng ngũ quốc gia có một số chấp nhận làm cán bộ cộng sản nằm vùng , làm nội tuyến cho cộng sản , có khi họ vì chuyện tiền bạc , hoặc vì lẽ bà con họ hàng có người liên hệ huyết thống mà theo cộng sản . Thì ngày nay tình thế đã hoàn toàn thay đổi , chỉ vì khi cộng sản VN chiếm được Nam Việt Nam , đả giở thủ đoạn tàn ác với nhân dân cả nước , cũng chính vì họ làm tai sai cho giặc Tàu .

Chính vì thế người cộng sản bị người dân cả nước thù ghét . Thành thử họ biến người dân hiền hoà thành thế lực thù địch . Cho nên người cán bộ chính trị của hàng ngũ những người quốc gia yêu nước , họ dám hy sinh cho lý tưởng , cho đất nước . Khi người dân hiền lành nhận ra nhà cầm quyền cộng sản là quân thù , họ chẳng sợ nhà nước và người đại diện pháp luật của cộng sản nữa .

Chính vì thế , nên ai là người có tâm huyết , biết cách thành lập ra những toán dân quân rời rạc với những cuộc tranh đấu  » tuy đôi khi chống đối với vũ khí qua trường hợp như Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng . Tuy nhiên những cuộc tranh đấu đơn độc sẽ không còn đơn độc , khi biến những cuộc tranh đấu lẻ loi , trở thành một tập hợp lớn , khi những sự chiến đấu đơn lẻ tự phát , được hướng dẫn qua người cán bộ chính trị , thì những cá nhân đơn lẻ sẽ thành đơn vị dân sự chiến đấu . Tức là chúng ta đã thành lập được những đơn vị dân quân đứng lên đối lập với chế độ đương quyền cộng sản .

Để phát triển các thành phần cán bộ lãnh đạo những đơn vị dân sự chiến đấu , chúng ta chĩ đào tạo những nhóm nhỏ , sau đó những người đã được đào tạo xong , sẽ tiếp tục nhận vai trò huấn luyện và hướng dẫn anh em khác theo phương pháp 1 X 3 hay 1 X 5 . v… v .

Các khoá học như thế sẽ bao gồm trang bi và mở mang thêm kiến thức cho các thành viên về mặt tổng quát , phần còn lại sẽ tự tìm hiểu qua tài liệu bài vở trên internet . Các tài liệu tổng quát gồm có tư tưởng chính trị , về chuyên môn như tình báo , gián điệp , an ninh và phản tình báo , cốt để cho các học viên trở thành người của mọi tình huống .

Trước khi đi sâu vào đề tài đào tạo huấn luyện người cán bộ tư tưởng chính trị . Người viết xin đưa ra câu hỏi để anh chị em có thể cùng nhau thảo luận , Vậy trong tình thế hiện tại . Thứ nhất : Sự có mặt của người cán bộ chính trị liệu có cần thiết cho sự đấu tranh chính trị , và các thành phần dân chúng khi muốn nổi dậy , mà lại không có người hướng dẫn lãnh đạo ??? Thứ hai : Nếu sự có mặt của người cán bộ tư tưởng chính trị là sự cần thiết , Thì chúng ta nên làm bằng cách nào để có thể huấn luyện , đào tạo , và trở thành người cán bộ lãnh đạo người dân trong công tác nổi dậy lật đổ bạo quyền cộng sản ?

Nếu chúng ta hoàn toàn đồng ý về yếu tố thứ nhất về sự cần thiết phải có thành phần cán bộ lãnh đạo tư tưởng chính trị trong cuộc cách mạng dân tộc , Thì chúng ta sẽ bước qua yếu tố thứ hai . Trong bất cứ cuộc cách mạng nào trên thế giới , thảy thảy cũng đều phải có thành phần cán bộ lãnh đạo .

Nếu những ai trả lời rằng không , thì đó là vì họ cảm thấy nhu cầu nầy tuy thiết thực , nhưng lại quá lớn theo sự suy nghĩ của riêng họ . Nội cái chuyện suy nghĩ đấu tranh chính trị thực sự , tức là biến ý tưởng chính trị sang lãnh vực hành động đã là chuyện ghê gớm , huống chi đến việc lãnh đạo dân chúng để cùng nhau xuống đường , huống chi đến chuyện lớn lao nào khác .

Khi mà sự cai trị độc ác của nhà cầm quyền cộng sản đã làm triệt tiêu ý tưởng chống đối , thêm vào chính sách ngu dân do họ ban hành , càng ngu càng tốt , càng ngoan ngoãn dễ dạy càng hay , khi mà người cộng sản VN ho khai thác bản năng con người , họ muốn biến thanh niên nam nữ trở thành thú vật qua những trang web đồi trụy  » những luồng phim XXX  » lan tràn , với chủ trương , nhà nhà chơi sex , người người chơi sex . Họ thầm nghĩ chúng mầy càng đam mê càng hay , chúng mầy sẽ cùng nhau đú đa đú đỡn, mãi rồi chúng mầy sẽ không còn sáng kiến để lãnh đạo quần chúng , xuống đường để làm cách mạng nhằm lật đỗ bạo quyền cộng sản .

Nếu trong chúng ta đều hoàn toàn đồng ý như thế , thì việc đào tạo huấn luyện đã không thành vấn đề . Chúng ta cũng đã hiểu được , khi người dân muốn , thì người dân chính là điểm tựa của những lực lượng yêu nước , những phong trào phản kháng , chống lại giới cầm quyền ăn hại đái nát .

Vai trò của người cán bộ tư tưởng chính trị thực là gian nan và khó khăn , nhất là trong giai đoạn hiện tại , bởi lẽ những người cán bộ chính trị ấy sẻ phải đơn độc khi họ thực hiện những công tác bí mật trong liên lạc , thông tin , trao đổi tin tức , bởi vì công tác chính trị luôn luôn đi đôi với công tác tình báo .

Bởi thế nên , việc chọn lựa «Cán bộ tư tưởng chính trị « tình báo thật thận trọng . sau thời gian chấm định , người được chọn lựa được xem là cảm tình viên của chế độ . Sự chấm định dựa theo những nguyên tắc căn bản , như : lý lịch  » căn cước , biết rõ ràng về tiểu sử cá nhân  » như ngày xưa điều tra an ninh dựa trên bảng 24 tin tức  » . Tức là 24 yếu tố liên quan đến một cá nhân , Sau thời gian dài theo dõi xem xét , người  » cảm tình viên được nâng cấp thành  » nhân viên tình báo  » hay tình báo viên  » , rồi họ được thụ huấn tiếp về công tác tổ chức huấn luyện , tự chọn lựa nhân sự , tự thành lập các tiểu tổ , sau đó là lập ra màng lưới tình báo lãnh thổ , tại địa phương nơi cư trú . đến đây , công tác chọn lựa , đào tạo hướng dẫn xem như đã hoàn thành . Tuy nhiên công tác và trách nhiệm của lưới tình báo không chỉ hạn chế ở điểm nầy . Vì Binh Thư đã dạy : Tịnh Vi Dân , Động Vi Binh  » Trong lúc bình thường , thì các tổ tình báo chỉ là tai mắt theo dõi động tịnh của đối phương , nhưng khi hữu sự và cần thiết , thì họ sẽ thành các đơn vị Dân Sự Chiến Đấu .

Người cán bộ chính trị cần phải có nhiều đức tín như thông minh , có sáng kiến , là người thích nghi được với hầu hết mọi tình huống , Tuy họ vẫn sống trên quê hương , nhưng đó lại là lãnh thổ bị quân giặc chiếm đóng , và nhất là màng luới công an , tình báo , phản gián  » cộng sản dầy đặt . Nhất cử nhất động của họ tuyệt đối không được khinh xuất  » không được chủ quan khinh địch .

Ngoài việc thụ huấn về công tác tư tưởng chính tri , họ còn phải được trang bị về các kiến thức hiểu biết sâu xa về lĩnh vực tình báo . Công tác tình báo là công tác đặc biệt , giống như các khoa học khác . Nguyên nghĩa của danh từ tình báo , đó là Báo cáo tình hình . Nhưng ý nghĩa đích thực đó là thông minh và trí tuệ , bởi vậy trên khắp các quốc gia  » nhất là các cường quốc họ đều khai thác lĩnh vực tình báo , và đều có cơ quan chuyên trách về tình báo . Tình báo nói chung , nhưng lại phân ra làm hai , về trong nước hay trong nội bộ, đó là an ninh đối với các hoạt động ở ngoại quốc , đó là công tác Gián Điệp và phản gián điệp .

Tiếp theo những phần đã được trình bày ở phần trên . Người viết xin trở lại , phần nội dung chính yếu . Những vấn đề mà chúng ta nên chú ý . Và những vấn đề nầy không phải chỉ để xem cho vui mà thôi .

Thứ nhất : Vấn đề đấu tranh chính trị cần phải chú trọng vào việc đào tạo huấn luyện , ngoài kỹ thuật và các phương pháp trong khi thi hành công tác , đa số công tác đều thuộc về loại mission impossible . Ở đây không phải là chuyện quan trọng hóa vấn đề . bởi lẽ , người cán bộ khi đã được đào tạo huấn luyện ( qua thời gian thụ huấn ngắn hay dài ) rồi sau đó được gửi về quốc nội , khi đó người chiến binh phải đơn độc khi hoạt động trong lòng địch . Họ không còn có thể ỹ lại có bạn đồng đội ở cận kề một bên , kể cả vợ con .

Bởi thế , nên sự việc chuẩn bị tư tưởng cho họ là điều vô cùng thiết yếu . Tư tưởng là yếu tố quan trọng , khi tư tưởng chao đảo , con người ta sẽ trở nên yếu đuối . Muốn có tư tưởng vững mạnh , cá nhân cần phải có mục đích to lớn và hoài bão vỉ đại . Các Hiệp hội đoàn thể người Việt quốc Gia đều vướng phải khuyết điểm khi không trang bị được cho các thành viên các đoàn viên tư tưởng chính trị , họ cứ tưởng cứ thù ghét cộng sản là người ta đã có đủ bản lĩnh chính trị . Thù ghét cộng sản cũng có nhiều lý do , nhưng đa phần đều xuất phát từ yếu tố cá nhân vị kỷ .

Cán bộ chính trị Quốc Gia là người có trình độ kiến thức ( học thức tối thiễu cấp 2 ) rộng rãi , tư tưởng vững chải . Từ tư tưởng cho đến trình độ ăn nói lưu loát , khéo léo . Hiện tại , tuy cộng sản vẫn tiếp tục đào tạo cán bộ đảng viên để thay thế loại cán bộ già cỗi , nhưng hiện nay cộng sản không còn thời gian thuận lợi ( ta quen gọi là hết thời ) nên hàng ngũ cán bộ đảng viên lòi ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa , ích kỷ phe cánh , tranh giành quyền thế . Vì thế họ không còn mẫu số chung . bản thân người cán bộ đảng viên cộng sản không còn gắn bó vào sự nghiệp chung mà họ gọi là* Sự Nghiệp Cách Mạng *

Vì thế , công tác trọng tâm hiện nay , nhằm tổ chức các toán cán bộ chính trị để hướng dẫn quần chúng là việc tối cần và có tính cách ưu tiên một . Trở lại vấn đề tư tưởng chính trị , người cán bộ chính trị Quốc Gia là người có tư tưởng lớn , vừa có hoài bão , có mục đích , vượt lên cái nhân tình thế thái bình thường .

Ngoài ra , họ còn cần được học hỏi những phương pháp , kỹ thuật chuyên môn , chẳng hạn như tự tập luyện các thói quen * là không có thói quen nào hết * học thuộc lòng các số điện thoại , liên lạc khi cần kíp , kể cả địa chỉ và danh tính của người liên lạc viên .

Trong các khóa thụ huấn như thế , Các học viên tuyệt đối không dùng tên thật . sử dụng bí danh hay bí số . Tuyệt đối không hở môi tâm sự về những vấn đề liên quan đến cá nhân mình Từng nhóm học viên sinh hoạt riêng , ví dụ như lớp học bao gồm vài mươi học viên , được chia ra làm nhiều nhóm , mỗi nhóm sẻ chia ra làm nhiều tổ , mỗi tiểu tổ có 3 học viện . Hình thức nầy chính là mô hình tổ chức các đội ngũ trong quân đội . Sau thời gian dài nghiên cứu tìm hiểu , về các tổ chức đoàn thể và đảng phái chính trị VN , Người viết nhận thấy , ngày xưa và ngày nay có phần giống nhau và có những điểm khác nhau .

Đời xưa , khi thành lập đảng chính trị , cá nhân tham gia vào đoàn thể là do mục đích chung , cùng có chí hướng chống ngoại xâm . Không chấp nhận sự cai trị tàn ác của ngoại bang , như việc người Tàu chiếm đóng VN , sau đó là thực dân Pháp . Người Việt với lòng yêu nước , vì họ đều có quan điểm liên kết giữa gia đình và đất nước là một , khi đất nước lâm nguy , gia đình cũng sẽ lâm nguy . Ngày nay , vì quan điểm về Lằn Ranh Quốc gia và Cộng Sản chưa rõ ràng , từ đó việc dân chúng chống đối lại nhà nước là một sự kiện ẩn chứa sự mâu thuẩn , và chưa thực sự là tranh đấu ( chiến tranh ) giữa dân chúng và nhà cầm quyền ( chưa được xem như là kẻ thù của dân chúng ) Việc Dân oan khiếu kiện , giống như đi xin xỏ , hành động khiếu kiện của dân chúng chưa đúng mức như là đấu tranh . các cá nhân đi khiếu kiện còn riêng lẻ , chưa được hướng dẫn , lãnh đạo và chỉ huy của các đoàn thể đảng phái chính trị Quốc Gia .

Ngày nay , tại các quốc gia tạm dung , việc thành lập đảng phái chính trị của người Việt Quốc Gia cũng dễ dàng như việc thành lập các hội ái hữu , các sinh hoạt xã hội giống như các hội tương tế không hơn không kém , tuy vậy , về hình thức thì giống nhau , nhưng sẽ khác nhau ở điểm , một hội ái hữu , tương tế không có những hoạt động có tính cách bí mật , như một đảng chính trị . Cũng chính vì thế , mà việc mở rộng , cũng như phát triển đảng chính trị có phần khó khăn hơn . Bởi vì , thời thế đã thay đổi , tuy mục đích của chúng ta tuy giống nhau , nhưng hiện tại , người cán bộ đảng viên cần phải tự trao dồi thêm về văn hóa , về trình độ khoa học kỹ thuật , nhất là trong lĩnh vực đấu tranh chính trị . Đó là chỉ mới nói đến cán bộ đảng viên cấp hạ tầng cơ sở . Chưa nói đến những thành phần khác . Nhất là người cán bộ lãnh đạo chỉ huy .

Lê Lam Sơn

Publié dans Chính Trị | Laisser un commentaire